I. Základní údaje o zařízení

Název provozovny: Lavlin kosmeticky salon

Provozní doba: dle telefonické domluvy

Adresa provozovny: Mezírka 740/8, Brno 602 00

Sídlo (dříve místo podnikání):  Žebětínek 47, Brno 621 00

tel. č. : 725 350 204

Identifikace provozovatele:

fyzická osoba nebo právnická osoba

jméno a příjmení:   Ing. Romana Lakkisová

výpis ze živnostenského rejstříku:  

       evid. číslo:  MMB/0033826/2020

IČ : 76159850                                                                                                                                                                                                        

Předmět činnosti 

Kosmetické služby 

II. Podmínky činnosti

Způsobilost pracovníků

Splňuji povinnosti dle §§ 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

mám nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví

vlastním zdravotní průkaz (je k nahlédnutí na provozovně)

jsem zdravotně způsobilá

Druh a rozsah poskytovaných  služeb

Kosmetické služby:

- klasické kosmetické ošetření pleti, krku a dekoltu (prac.postup - odlíčení, napářka přípravkem nebo el.přístrojem, čištění pleti, masáž, maska, úprava obočí, barvení obočí a řas, trvalá na řasy, konečná úprava)

- epilace obličeje a těla studeným i teplým voskem (prac.postup -  očištění a vydezinfikování pokožky, nanesení rozehřátého vosku jednorázovou špachtlí, stržení a odložení do nádoby na odpad, očištění, nanesení zklidňujících přípravků)

- ultrazvuková špachtle – čištění pleti a usnadňování vstřebání masky - na principu ultrazvukových vln.

Používané kosmetické přípravky

Kosmetika: 

- francouzská kosmetika Absolution Cosmetics - tonika, gely, peelingové krémy, krémy,    

  masky, zábaly, oleje na pleť

- barvení řas – Refectocil, GW Cosmetics GmbH 

- vosk na epilaci - ItalWax

Zásadně používám pouze kosmetické prostředky, které prošly řádným schvalovacím řízením dle právních předpisů  platných v době uvedení prostředku na trh.

Prostorové dispozice 

Provozovna se nachází v bytovém domě v přízemí se samostatným vchodem z ulice.

Skládá ze vstupního prostoru/hala s čekárnou (osvětlení ovládané vypínačem, velké okno, odvětrávání ovládané vypínačem, vytápění radiátorem) ,dále provozní místnost, kde je prováděna manikúra.  Ze vstupního prostoru můžete přejít po 4 schodech ke dveřím, kde se nachází WC s umyvadlem . Po schodech dolů ze vstupního prostoru se nachází provozní místnost v suterénu pro výkon kosmetických služeb, kterou lze odvětrávat oknem nebo elektrickým odvětráváním ovládané vypínačem, vytápění radiátorem, osvětlení ovládané vypínačem. Vedle provozní místnosti se nachází koupelna oddělená dveřmi se sprchovým koutem a wc. Na podlaze se nachází dlažba, WC a koupelna je opatřena omyvatelnými obklady a dlažbou.

Podlahy, stěny nábytek

Podlaha -  dlažba, omyvatelná a dezinfikovatelná

Stěny -  výmalba , v místě provozování kosmetiky – omyvatelná tapeta

Nábytek – kovový omyvatelný a dezinfikovatelný

Kosmetické lehátko koženkové (omyvatelný a dezinfikovatelný)

WC - dlažba (podlaha),stěny obklady

Zásobování provozovny vodou

Provozovna je napojena na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci.

Teplá voda  se získává ohřevem pomocí  elektrického bojleru.

III. Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení)

Výčet včetně typu:

Přístroje:

- přístroj na rozehřívání vosků 

- ultrazvuková špachtle Reclar

- kosmetická lampa

- nahřívač ručníků s UV lampou 

Doklady a místo jejich uložení ( certifikáty, prohlášení o shodě apod. ):

Certifikát, prohlášení o shodě k ultrazvukové špachtli je uložen v prostoru vykonávání kosmetických služeb.

Údržba, čištění, dezinfekce:

Všechny přístroje, nástroje, pomůcky a zařízení udržuji v čistém stavu, dle charakteru jsou dezinfikovány, prány, vyvářeny a žehleny . 

Při kontaminaci nástrojů biologickým materiálem před mechanickým čištěním provedu dezinfekci virucidním prostředkem, poté nástroje mechanicky očistím, opláchnu pitnou vodou, usuším. 

 

Zaškolení pracovníků v obsluze zařízení:

Dle návodu k použití.

Při činnosti epid. závažné používám pouze prostředky, pomůcky a metody bezpečné pro zdraví, musí odpovídat platným předpisům  zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

IV. Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce :

Podmínky dezinfekce:

1. Dezinfekce – chemická

Dezinfekci provádím pouze přípravky dodanými na trh v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o biocidních přípravcích (pozn. Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání). 

- přípravu dezinfekčních roztoků  provádím dle návodu výrobců 

- dezinfekční roztoky připravuji pro každou směnu čerstvé, není-li uvedeno jinak

- dezinfekci provádím omýváním, otíráním, ponořením , postřikem formou pěny nebo aerosolem při dodržení koncentrace  a doby působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu výrobce

- k prevenci vzniku selekce a rezistence mikroorganismů dezinfekční přípravky  střídám cca  1x za  měsíc ( dle aktivní látky)

- při kontaminaci nástrojů, předmětů a povrchů biologickým materiálem provedu dezinfekci přípravkem s virucidním účinkem, po expozici očistím obvyklým způsobem

- Používané dezinfekční přípravky, například: Lavosept sprej na desinfekci nástrojů, Lavosept sprej pro desinfekci kůže a rukou, Lavosept koncetrát na desinfekci podlah a pracovních ploch.

Ochrana zdraví a bezpečnosti práce při manipulaci s dezinfekčními  přípravky

Desinfekční přípravky:

- v provozovně skladuji v originálním balení

- pro jejich přesné dávkování mám pro tento účel vyčleněnu přesnou odměrku

- manipuluji s nimi se zvýšenou opatrností

- jsou bezpečně a samostatně (včetně odměrky) uloženy v uzavřené skříňce v provozní místnosti .

Používám tyto osobní ochranné pomůcky:

- ochranné pryžové  rukavice, 

Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky

- při zasažení kůže koncentrovaným roztokem odstraním potřísněný oděv a kůži omyji vodou a mýdlem

- kůži následně ošetřím ochranným krémem

- při zasažení očí - 10 - 15 min proudem vody vymývám oba spojivkové vaky

- při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít 1/2 l vody, zvracení nevyvolávám

- při nadýchání výparů je potřeba postiženého vyvést na čerstvý vzduch a zajistit mu klid a teplo

Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.

Zásady osobní hygieny pracovníků

- zdržuji se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (konzumace jídla, pití, kouření),

- pečuji o tělesnou čistotu – před zahájením a ukončení práce u každého zákazníka, přechodu z nečisté práce ( např. úklid, použití WC, manipulace s odpadky ) na čistou a při každém znečištění si umyji ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího a případně dezinfekčního prostředku. Používám k osoušení rukou jednorázové ručníky. 

- nosím funkční a čistý osobní ochranný oděv světlé barvy a vhodnou obuv po celou pracovní dobu, neopouštím provozovnu v průběhu pracovní doby v ochranném oděvu a obuvi; pracovní oděv a občanský oděv se ukládá odděleně 

Ochrana zdraví spotřebitele

1. V provozovně se nekouří.

2. Do provozovny je zakázán vstup zvířat s výjimkou  vodicích psů nevidomých osob.

3. Povinností zaměstnanců (fyzických osob) vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením

                            

a) jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a nebo jsou-li podezřelí z nákazy

b) pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné

c) musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání

d) k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

4. Neprovádím výkony na nemocné kůži, manipulaci s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce

5. Při poskytování služeb používám jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.

6. Prostory a inventář na pracovišti udržuji v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb.

7.  Pro každého zákazníka používám čisté prádlo nebo jednorázový materiál

8.  Při náhodné kontaminaci pokožky zákazníka biologickým materiálem (zejména krví)        provedu dezinfekci kontaminovaného místa schváleným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

9.  Použité nástroje a pomůcky po každém zákazníkovi řádně mechanicky očistím,  omyji horkou vodou s přídavkem saponátu, dezinfikuji, opláchnu pitnou vodou, osuším, následně ukládám do čisté kazety atp. nebo jsou uloženy na stolku kryté rouškou; 

10. Pokud dojde ke znečištění nástrojů a pomůcek biologickým materiálem, dezinfikuji je před mechanickým čištěním dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem a teprve poté mechanicky čistím, dále viz běžný postup. 

11. Vaničky nebo mísy jsou pro každého spotřebitele čisté a dezinfikované.

12. Oděv zákazníka je během poskytované služby chráním čistou rouškou.

13. Je zabezpečena lékárnička první pomoci: 

-     Jednorázový sterilní obvazový materiál vč. náplastí

- antiseptikum Dettol

- lokální hemostyptikum Gelitaspon

- Oční kapky či oční voda Ophthalmo-Septonex, Borová voda

Exspiraci zdravotnického materiálu pravidelně kontroluji, vyřazený materiál a léčivo ihned doplňuji.

Zdravotní kontraindikace

KOSMETICKÉ SLUŽBY   

akutní onemocnění kůže – virová, mykotická, alergická zánětlivá, bakteriálně a fyzikálně zánětlivá, atd.

opatrnost – alergie na používané kosmetické preparáty apod.  

horečnatá onemocnění

kožní poranění; ošetřování pigmentací, cévních malformací aj.

v případě očních zánětů neprovádět úkony typu prodlužování řas čí barvení řas

V. Způsob zacházení s prádlem

V provozovně mám dostatečnou zásobu čistého prádla podle druhu a rozsahu poskytovaných služeb.

Čisté prádlo ukládám odděleně od použitého v uzavíratelné skříňce.

Použité vlhké prádlo nedosušuji v pracovních místnostech.

Použité prádlo ukládám samostatně v nepropustných a uzavíratelných obalech, které jsou omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití 

Použité prádlo odnáším z provozní místnosti denně.

Praní prádla s vyvářkou a žehlením je zajištěno v domácnosti provozovatelky. Sušeno je v sušičce v domácnosti. Pere se a suší odděleně od soukromého prádla v domácnosti. 

VI. Očista prostředí provozovny

Úklid všech prostor provádím bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko. 

V rámci úklidu denně provádím očistu podlah, umývadla, záchodu, odpadové nádoby.

Při úklidu používám běžné detergenty, nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků. Hygienické zařízení uklízím denně dle potřeby, nejméně jedenkrát denně s použitím dezinfekčních přípravků.

Malování provozovny se provádí dle potřeby, podle potřeby se rovněž obnovují i omyvatelné povrchy stěn.

Mytí oken a dveří je prováděno 4x do roka, včetně mytí žaluzií, jinak bezprostředně po znečištění.

Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny, používají a ukládají se odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení . Jsou udržovány v čistotě.

Pomůcky pro hrubý  úklid jsou uloženy v uzavíratelné  úklidové  skříni.

Ostatní úklidové pomůcky jsou uloženy ve skřínce v provozní místnosti.

Veškerý odpad se odstraňuje denně z provozovny. Odpadkové koše jsou kryté, denně se mechanicky čistí a dezinfikují.

Likvidace komunálního odpadu je zajištěna v rámci SAKO svoz a zpracování odpadu pro Brno.

Úklid  všech  místností provádí : provozovatelka Ing. Romana Lakkisová a provozovatelka manikúry paní Marta Arsovská.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných – ve znění vyhl. č 602/2006 Sb.

Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. 11. 2009               o kosmetických přípravcích

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nový účet

Již máte účet?
Místo toho se přihlaste nebo Obnovit heslo